Internet Administratie der Douane en Accijnzen
banner

WEB-NCTS

In dit onderdeel

Inlichtingen

Via deze weg bieden wij u de mogelijkheid om alle verrichtingen in het kader van het communautair en gemeenschappelijk douanevervoer voortaan langs elektronische weg op te volgen en af te handelen.

Omdat de te verzenden gegevens van vertrouwelijke aard zijn moet de elektronische verbinding beveiligd worden. Hiervoor is een certificaat vereist.

Indien u reeds over een certificaat beschikt (voor de BTW-aangiften of aangiften bedrijfsvoorheffing …) kan u onmiddellijk verdergaan. Zo niet, moet u zich eerst wenden tot de websites E-TRUST, GLOBAL SIGN of ISABEL, waar u dit certificaat kan aanvragen. U kunt eveneens uw elektronisch identiteitskaart gebruiken.

Klik hier voor algemene inlichtingen.

Nieuwigheid

De persoon die handelt voor eigen rekening en die de web NCTS wil gebruiken, dient

De certificaten X.509 erkend door FOD FinanciŽn afgeleverd door :

Bij technische problemen, kijk zeker eens naar het antwoord van de volgende vraag: Welke zijn de technische vereisten om WEB-NCTS te kunnen gebruiken?

Voor andere vragen, kijk zeker eens naar de andere faq’s voordat u contact opneemt met ons.

Voor verdere vragen kan u terecht bij helpdesk.ncts@minfin.fed.be

Visualisatie van de toepassing (schermvoorbeelden)

Web-NCTS is toegankelijk vanaf de portaalsite van de Federale Overheidsdienst Financiën via de URL: http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/site/eservices.htm

Om gebruik te kunnen maken van Web-NCTS is het noodzakelijk dat u zich correct kan authentificeren ten opzichte van de toepassing. Hiervoor is een certificaat klasse 3 noodzakelijk. Zulk een certificaat is verkrijgbaar bij de certificatie-autoriteiten GlobalSign, Certipost of Isabel. Voor Web-NCTS gebruikt u momenteel bij voorkeur Internet Explorer 6.0.

Voorlopig is het via Web-NCTS enkel mogelijk om een doorvoeraangifte in te dienen. Hierbij kan al dan niet gebruik gemaakt worden van een aangifte-template. In de nabije toekomst zullen ook bijkomende functionaliteiten voor het indienen van een kennisgeving van aankomst, een lossingrapport, een amendement en een annuleringsverzoek voorzien worden.

Top


Projectbeschrijving

Indienen aan een elektronische doorvoeraangifte en het opvolgen en afhandelen van alle andere verrichtingen m.b.t. het communautair en gemeenschappelijk douanevervoer

Voor de indiening van een elektronische doorvoeraangifte bestaan nu drie werkwijzen.
Naast de reeds gekende werkwijzen: EDIFACT en SADBEL kunnen aangevers van communautair en gemeenschappelijk douanevervoer ook dankzij het nieuwe internetproject WEB-NCTS van de Federale Overheidsdienst Financiën hun doorvoeraangiften rechtstreeks via internet indienen.

Naast het indienen van deze doorvoeraangiften voorziet WEB-NCTS verder de mogelijkheid om alle andere verrichtingen in het kader van het communautair en gemeenschappelijk douanevervoer voortaan langs het internet verder op te volgen en af te handelen.

Omdat de te verzenden gegevens vertrouwelijk zijn, worden alle verrichtingen gelogd en wordt de beveiliging van de elektronische verbinding toevertrouwd aan drie certificatie autoriteiten: GlobelSign, Isabel en E-trust. Richt u tot een van deze om een toegangscertificaat tot WEB-NCTS te bekomen, tenzij u reeds beschikt over zo’n certificaat voor uw BTW-aangiften of uw aangiften bedrijfsvoorheffing.

De WEB-NCTS server zal 24 uur op 24, en dit 7 dagen op 7 te uwer beschikking staan zodat u op ieder tijdstip - onbeperkt - uw doorvoer-verrichtingen kunt opvolgen of afhandelen. Om het systeem niet over te belasten is er evenwel een time-out van 20 minuten ingesteld.

Top


F.A.Q's WEB-NCTS (overzicht van alle vragen)

Top


F.A.Q's WEB-NCTS (antwoorden)

Welke voordelen heeft WEB-NCTS voor mij?

Als belangrijkste voordelen van de WEB-NCTS toepassing kunnen volgende elementen in aanmerking komen:

U kan een doorvoeraangifte doorsturen tot op het laatste moment (server is beschikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7);
U heeft de zekerheid dat de administratie de doorvoeraangifte daadwerkelijk heeft ontvangen;
U heeft feedback omtrent het feit dat de administratie de doorvoeraangifte heeft ontvangen en verwerkt, wat tijdverlies zal uitsluiten;
U heeft de zekerheid dat de aangifte geen anomalieën bevat en verwerkt wordt door de administratie. Fouten en nodeloos tijdverlies worden aldus vermeden;
U hoeft geen specifieke software aan te schaffen om de elektronische doorvoeraangifte te kunnen invullen omdat de toepassing door de FOD Financiën is ontwikkeld. Vermits dit een web-toepassing is hebt u steeds toegang tot de meest recente versie;
U kunt gebruik maken van ‘gepersonaliseerde’ templates zodat u niet steeds een ganse doorvoeraangifte dient in te vullen;
Praktisch alle functionaliteiten worden ondersteund.

Welke douaneprocedures en -verrichtingen worden door WEB-NCTS ondersteund?

Zowel bij vertrek als ter bestemming wordt de Normale procedure (NP), Normale procedure – ‘Aangenomen locatie’ (AL) als de Vereenvoudigde Procedure (VP) ondersteund door de WEB-NCTS.

Bij vertrek worden de volgende functies ondersteund :
Insturen van een doorvoeraangifte ev. door gebruikmaking van templates;
Uitdrukken van volgbriefje (NP) en/of van het Begeleidings-document met in voorkomend geval de Lijst van artikelen (AL –VP);
Wijzigen van de doorvoeraangifte (voorwaarde doorvoeraangifte bevindt zich niet in de status ‘Te Controleren’ of ‘Vrijgegeven’);
Indienen van een verzoek tot annulering.

Ter bestemming worden de volgende functies ondersteund:
Insturen van de aankomstmelding (AL- VP);
Insturen van het lossingrapport (VP).

Bijkomend worden zowel bij vertrek als ter bestemming de volgende functies ondersteund:
Opvragen van de status van een zending. Met dien verstande dat de aangevers van doorvoer enkel hun eigen zendingen kunnen consulteren, terwijl de ontvangers van zendingen (op voorwaarde dat de bestemmeling zijn TIN heeft meegedeeld) enkel de gegevens en status van deze zendingen kunnen bekijken.
Elektronische handleiding en helppagina’s;

Kan ik meer dan één doorvoeraangifte tegelijkertijd doorsturen?

De toepassing is ontworpen om slechts één doorvoeraangifte tegelijkertijd door te sturen. Wanneer u verbonden bent met onze website kan u echter verschillende doorvoeraangiften na elkaar invullen, tekenen en verzenden.

Hoe weet ik dat mijn doorvoeraangifte werd aanvaard?

De ingediende doorvoeraangifte wordt meteen verwerkt. Onmiddellijk ontvangt u via dezelfde weg uw antwoord: het aan de doorvoeraangifte toegekende MRN (uniek identificatienummer van de doorvoeraangifte) of de reden waarom geen MRN is toegekend (foutmelding). Indien u binnen uw doorvoeraangifte meedeelt dat u gebruik maakt van ladinglijsten wordt niet onmiddellijk een MRN toegekend. Indien fouten zijn gevonden wordt wel een foutmelding meegedeeld.

Wat moet ik doen in geval van vergissingen?

Indien u een of meerdere foutmeldingen hebt ontvangen:
kunt u de fouten verbeteren en de verbeterde doorvoeraangifte terug doorzenden; of
kunt u een nieuwe doorvoeraangifte aanmaken en verzenden.

Indien u na ontvangst van het MRN ontdekt dat foutieve of onvolledige gegevens zijn doorgezonden of dat de zending niet kan vertrekken naar zijn bestemming:
kunt u de doorvoeraangifte alsnog verbeteren of aanvullen op voorwaarde dat de doorvoeraangifte zich een passende status bevindt; of
kunt u een verzoek tot annulering van de doorvoeraangifte doorzenden.

Op welke manier wordt de handtekening van mijn elektronische doorvoeraangifte geplaatst?

Voor alle verrichtingen in het kader van het communautair en gemeenschappelijk douanevervoer wordt een geavanceerde elektronische handtekening gebruikt, die met een handgeschreven handtekening wordt geassimileerd.
Zij wordt gerealiseerd op basis van een gekwalificeerd certificaat en aangemaakt door een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening.

Voor verdere inlichtingen over de gebruikte technologie kan u zich richten tot één van de certificatie autoriteiten die door de FOD Financiën zijn erkend, namelijk (tot nu toe) GlobelSign, Isabel en E-Trust.

Deze digitale handtekening geeft dus de garantie dat:

de verzender werkelijk diegene is die hij beweert te zijn (de identiteit van de verzender ligt onomstotelijk vast);
de verzender de digitale handtekening heeft geplaatst (de verzender kan niet beweren dat hij niet diegene is die het bericht heeft verstuurd);
de inhoud van het bericht identiek is aan diegene die de verzender heeft getekend.

De digitale handtekening is in België erkend (wet van 20 oktober 2000 – B.S. van 22 december 2000 en de wet van 9 juli 2001 – B.S. van 29 september 2001).

De elektronische gegevens die op deze wijze door de Administratie worden geregistreerd, bewaard of weergegeven hebben dezelfde bewijskracht als de manuele doorvoeraangifte opgesteld op het Enig Document.

Op welke manier wordt de vertrouwelijkheid van mijn doorvoeraangifte verzekerd?

Alle communicatie tussen de PC en de website (server) verlopen geëncrypteerd (gecodeerd) waardoor niemand weet wat er verstuurd wordt, behalve de verzender en de ontvanger.

Welke zijn de technische vereisten om WEB-NCTS te kunnen gebruiken?

Als eindgebruiker dient u in eerste instantie over een internet verbinding te beschikken en een standaard browser (Internet explorer – versie 6.0 of hoger; Netscape Communicator versie 7.0 of hoger en Mozilla versie 1.2.1 of hoger) op de PC geïnstalleerd te hebben.

Het gebruik van beta-versies of testversies van deze browers wordt afgeraden omdat deze versies een aantal veiligheidsfuncties niet ondersteunen. Daardoor zal u geen geldige doorvoeraangifte kunnen indienen. Daarnaast dient u een gekwalificeerd certificaat te hebben van één van de door de FOD Financiën erkende certificatie autoriteiten.

Als eindgebruiker dient u geen bijkomende software aan te kopen om verrichtingen m.b.t. doorvoer via WEB-NCTS uit te voeren.

Enkel voor het voor het uitdrukken van het volgbriefje en het begeleidingsdocument dient u ‘Acrobat reader’ te installeren.

Kan ik het systeem testen alvorens tot effectieve doorvoer-aangifte over te gaan?

Ja, van zodra u over het vereiste certificaat beschikt, kan u zich vertrouwd maken met de verschillende schermen en functionaliteiten en een doorvoeraangifte simuleren, valideren en bewaren zonder deze uiteindelijk te verzenden. In feite zolang de knop “versturen” niet wordt geactiveerd, wordt geen enkel gegeven overgemaakt aan de NCTS-toepassing.

Hoe kan ik volgbriefje en begeleidingsdocument afdrukken?

Wanneer de doorvoeraangifte zich in de passende status bevindt, kan het volgbriefje (status: ‘Ingereikt’ of ‘Aanvaard’) of het begeleidingsdocument met in voorkomend geval de Lijst van artikelen (status ‘Vrijgegeven’) worden afgedrukt door op de passende geactiveerde knop te drukken.

Door de druk op de knop wordt een tweede scherm via ‘Acrobat reader’ geopend dat het af te drukken document visualiseert en van waaruit u het document kan afdrukken.

Top


Visualisatie van toepassingen