Internet Administratie der Douane en Accijnzen

verhuis

Voorwaarden waaraan de goederen moeten voldoen

De vrijstelling is beperkt tot goederen die:

Inleiding

Wanneer u van een niet EU-land in de EU komt wonen, gelden voor de douane bijzondere regels. De Administratie zal u namelijk bij de overbrenging van uw persoonlijke goederen vrijstelling verlenen van de in het spel zijnde belastingen. Die overbrenging moet wel gebeuren tijdens de dagen en uren van openstelling van de kantoren voor het goederenverkeer. Verder gelden een aantal voorwaarden en termijnen betreffende de goederen en dient u zelf ook aan een aantal voorwaarden te voldoen

Voorwaarden waaraan u moet voldoen

U moet uw normale verblijfplaats buiten de Europese Gemeenschap hebben gehad sedert ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Die periode gaat in vanaf de vestiging van uw normale verblijfplaats in België.

Termijn van invoer voor de goederen

De Administratie zal u de vrijstelling slechts toekennen voor persoonlijke goederen die u definitief binnenbrengt vóór het verstrijken van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum dat u uw normale verblijfplaats in België vestigt en ze voor het verbruik aangeeft. Die vrijstelling kan u ook worden toegekend alvorens u zich in België vestigt. In dat geval moet u er zich toe verbinden om hier binnen de zes maanden uw normale verblijfplaats te hebben. Bij die verbintenis zult u een borg moeten storten.

Verplichtingen na de invoer van de goederen

Wanneer u op de hiervoor beschreven manier goederen hebt ingevoerd, moet u een aantal beperkingen naleven. Zo mag u de goederen niet uitlenen, verpanden, verhuren, overdragen (al dan niet onder bezwarende titel), zonder dat u de douane daar vooraf van in kennis stelt. Indien u dat wel doet, zonder dat u dit kunt verantwoorden, zal de Administratie de vrijstelling intrekken en zult u de invoerbelastingen moeten betalen. Die beperkingen duren 1 jaar gerekend vanaf de douaneaangifte.

Bevoegde ambtenaren

Het plaatselijk hoofd der douane van het invoerkantoor is in principe bevoegd om u de invoer met vrijstelling te verlenen, tenzij het gaat om autovoertuigen. Voor auto's en hun aanhangwagens, motorfietsen met een cilinderinhoud boven de 50 CC, kampeerwagens, pleziervaartuigen en sportvliegtuigen, evenals voor andere persoonlijke goederen waarvoor bij invoer bijzondere omstandigheden worden ingeroepen, is de gewestelijke directeur der douane en accijnzen bevoegd. Het gaat om de directeur van het gebied waar u zich vestigt.