Internet Administratie der Douane en Accijnzen

pakket


  Belangrijk - uw pakket of zending - info

  Internationale pakketten die naar België gestuurd worden. Gemeenschappelijke mededeling van de Douane en de Expressdiensten (DHL – TNT – UPS):

  Wie in België op een pakje uit een land buiten de Europese Unie wacht, wil weten waar het pakket zich bevindt: bij de Douane of bij de Expressdienst. Beide informeren de eindklanten graag samen over hun respectievelijke verantwoordelijkheden bij de invoer van pakketten.

   

  1.Aankopen en verzendingen

  Aankopen en verzendingen van een land gesitueerd buiten de Europese Unie

  Indien u zaken aankoopt binnen de Europese Unie dient u geen invoerrechten te voldoen.
  Er bestaan wel speciale regels in verband met BTW rechten enzake accijnzen.

  Inlichtingen in deze materie zijn te bekomen via de link contacten.

  A. Zendingen zonder vrijstelling.

  Indien u goederen bestelt bij een leverancier buiten de Europese Unie (EU), moet u bij de invoer ervan in de EU rechten bij invoer, BTW en eventueel accijns betalen. Het feit dat de bestelling gebeurt via het internet of op een andere manier (brief, telefoon, fax, etc.) verandert geenszins de invoerprocedure. De hoogte van de belastingen hangt af van de soort goederen dat wordt ingevoerd. De tarieven zijn op volgende site op te zoeken:

  BLEU GEBRUIKSTARIEF

  Douanewaarde en Maatstaf van heffing

  De Administratie gebruikt voor de berekening van de rechten bij invoer het begrip douanewaarde. Dat is in algemene zin de waarde die zij vaststelt op basis van de factuur. Voor de douane heeft immers elk goed een waarde. Bij gebrek aan een factuur baseert de douane zich op de door de communautaire regelgeving voorziene evaluatiemethodes. De douanewaarde vormt samen met de reeds berekende invoerrechten,  accijnzen en bepaalde kosten dan weer de basis voor de berekening van de maatstaf van heffing BTW. Dat is het bedrag waarop de Administratie de BTW berekent.

  B. Zendingen met vrijstelling

  Wanneer u zendingen met een te verwaarlozen waarde invoert, kunt u onder bepaalde omstandigheden genieten van een vrijstelling van rechten en belastingen. Dat wil zeggen dat u bij invoer geen douanerechten en BTW moet betalen.


  Deze zending die altijd rechtstreeks vanuit een land gesitueerd buiten de Europese Unie, naar een bestemmeling in de Europese Unie (in feite België) worden gezonden.
  Bijgevolg kunnen er zich 3 situaties voordoen:

  1. Wanneer de totale intrinsieke waarde van de zending niet meer bedraagt dan 22 euro wordt er in alle gevallen volledige vrijstelling van rechten bij invoer en BTW verleend.
  2. Indien de totale waarde van de zending meer bedraagt dan 22 euro maar minder dan 150 euro, wordt de vrijstelling verleend van rechten bij invoer maar dient de BTW te worden betaald op de totale waarde van de zending, onverminderd de eventuele toepassing van andere vrijstellingsbepalingen.
  3. Wanneer de waarde van de zending meer bedraagt dan 150 euro dienen de rechten bij invoer en de BTW te worden betaald op de totale waarde van de zending, onverminderd de eventuele toepassing van andere vrijstellingsbepalingen.

  De alcoholische producten, parfums en toiletwaters evenals tabak en tabaksproducten zijn uitgesloten van de vrijstelling.

  De zendingen die volledige vrijstelling genieten, kunnen zonder formaliteiten worden ingevoerd.

  2.Zendingen van particulier naar particulier

  Indien een familielid, vriend of kennis wonende buiten de Europese Unie u een zending, zelfs indien dit een geschenk is, zendt, zult u bij de invoer de rechten bij invoer, BTW en eventueel de accijns moeten betalen.
  Onder sommige omstandigheden kunt u echter genieten van een vrijstelling van die belastingen (zie ook punt 1.). De vrijstelling geldt in algemene zin voor goederen die zijn vervat in zendingen, die door een particulier vanuit een land gesitueerd buiten de Europese Unie naar een andere particulier worden verzonden. De bestemmeling moet zich in België bevinden.

  Om vrijstelling van belastingen te kunnen genieten moet de zending aan volgende  voorwaarden voldoen:

  A) Het moet gaan om en zending  zonder handelskarakter.

  Wat betekent “zonder handelskarakter” ?
  Onder invoeren waaraan elk handelskarakter vreemd is moet worden verstaan invoeren die betrekking hebben op zendingen die tegelijkertijd:

  B) De waarde van de zending is maximaal  € 45,00

  De waarde is beperkt tot €45,00 per zending, met inbegrip van de goederen vermeld in punt C) hieronder.

  Indien het gaat om een zending die uit verschillende goederen bestaat en de totale waarde van de zending is hoger dan €45,00 kan volgende regeling gelden.

  Wanneer de zending kan opgesplitst worden in een gedeelte goederen die samen maximaal 45€ waard zijn en de overige goederen kan u vrijstelling bekomen voor de goederen die samen maximaal € 45,00 waard zijn. Op de overige goederen in de zending dient er echter wel nog altijd de rechten en belastingen bij invoer te worden betaald.

  (voorbeeld)

  Een zending bevat 4 artikelen, een horloge (100 euro) , een stuk speelgoed (15 euro) , een DVD (20 euro) en een videospel (30 euro).

  Goederen die maximaal 45 euro waard zijn kunnen met vrijstelling worden ingevoerd.
  Combinatie die wel met vrijstelling ingevoerd kunnen worden :

  -Het speelgoedstuk en de DVD , samen 35 euro

  -Het speelgoedstuk en het videospel , samen 45 euro.

  Alle andere combinaties kunnen nier omdat de gecombineerde waarde steeds meer dan 45 euro bedraagt, bijvoorbeeld de DVD en het videospel samen zijn samen 50 euro waard.

  Op overblijvende artikelen moet steeds aale belastingen bij invoer worden betaald.

  De waarde van één afzonderlijk goed kan echter niet gesplitst worden. Indien één goed meer dan €45,00 waard is moet er altijd rechten en belastingen betaald worden op de volledige waarde.

  C) Beperking in hoeveelheid voor bepaalde producten

  Naast de algemene beperking in waarde vermeld onder B), geldt er voor sommige producten per zending eveneens een beperking in hoeveelheid (zelfs als hun waarde lager is dan de limiet in punt B)). Hieronder vindt u de volledige tabel van de goederen voor dewelke de vrijstelling per zending gelimiteerd is tot de voor elk van hen vastgestelde hoeveelheden:

  Goederen

  Hoeveelheden

  tabaksproducten

     

  sigaretten :

  50 stuks

  of cigarillo's (sigaren met een maximumgewicht van 3 gram per stuk) :

  25 stuks

  of sigaren :

  10 stuks

  of rooktabak :

  50 gram

  of een proportioneel assortiment van deze onderscheiden producten (1)

    

  alcohol en alcoholische dranken :

    

  niet-mousserende wijnen :

  2 liter

  en

     

  hetzij : gedistilleerde dranken en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol.; niet gedenatureerde ethylalcohol van 80 % vol. en hoger :

  1 liter

  hetzij : gedistilleerde dranken en alcoholhoudende dranken, aperitieven op basis van wijn of van alcohol, tafia, saké of soortgelijke dranken met een alcoholgehalte van 22 % vol. of minder; mousserende wijnen, likeurwijnen , of een proportioneel assortiment van deze onderscheiden producten

  1 liter

  Parfum (2) :

  50 gram

  of

     

  Toiletwater :

  0,25 liter

  Koffie (3) :

  500 gram

  of extracten en essences van koffie :

  200 gram

  Thee (2)(3) :

  100 gram

  of extracten en essences van thee :

  40 gram

  (1) Voor het assortiment van tabaksproducten worden als gelijkwaardig beschouwd :
  1 sigaar = 2 cigarillo’s = 5 sigaretten = 5 gram rooktabak.
  (2) Opmerking: geen accijnzen op parfums en thee.
  (3) Opmerking: geen kwantitatieve beperkingen inzake rechten bij invoer op koffie en thee. Enkel BTW en accijnzen in het spel.

  3.Mogelijke kosten verbonden aan zendingen

  De Douane krijgt tegenwoordig ook er veel vragen i.v.m. de kosten die bij dergelijke zendingen worden aangerekend.

  Wanneer u goederen via een postdienst of via een ander koeriersbedrijf (Post, UPS, DHL,…) invoert, moeten er uiteraard ook douaneformaliteiten worden vervuld. Doorgaans doet in dat geval de postdienst of het koerierbedrijf voor u de douaneformaliteiten, maar rekent daarbij wel onkosten aan, naast de eventueel verschuldigde belastingen. Er wordt opgemerkt dat de douane geen uitstaans heeft met de zogenaamde “Douane aanbiedingskosten”, die soms worden gevraagd, zelfs als er helemaal geen inklaringsformaliteiten plaatsvinden. Deze worden door de vervoerder voor eigen rekening geïnd.
  Indien u goederen uit een land buiten de Europese Unie ontvangt kan u met volgende kosten te maken krijgen:

  Om aangifte bij de Douane te kunnen doen kan het post- of koeriersbedrijf u vragen:

  De koerierdiensten moeten de geadresseerde evenwel de vrijheid laten om eventueel zelf of door een door de geadresseerde vrij gekozen vertegenwoordiger de douaneformaliteiten (indienen van een douaneaangifte) te laten verrichten. Indien de bestemmeling zelf de douaneaangifte wil verrichten moet hij er evenwel rekening mee houden dat hij door het gebrek aan technische kennis heel wat tijd kan verliezen om die formaliteiten correct te verrichten.

  Tenslotte heeft de douane geen inspraak bij het bepalen van de kosten die u door het post – of koerierbedrijf worden aangerekend. De post- of koerierbedrijven bepalen die kosten op louter commerciële gronden. Alleen controleert de douane dat het bedrag van de op de rekening vermelde te betalen belastingen overeenstemt met het bedrag van de belasting dat aan de douane is betaald.

  4.Lokaliseren van uw zending

  De Douane wordt regelmatig geconfronteerd met mails of andere correspondentie van burgers die de douaneadministratie vragen waarom hun zendingen vanuit het buitenland zo laat thuis worden besteld, of waar de zending zich op dat moment bevindt. Veelal gaat het om aangekochte goederen via internet.


  !OPGELET!


  De Douane beschikt NIET over de informatie over de plaats waar uw zending (postpakket of andere colli) zich bevindt.
  Alleen Het post- of koerierbedrijf kan u vertellen waar uw colli is en, of bijvoorbeeld de douaneafhandeling beëindigd is. De Douane heeft hierover geen informatie !

  UW ZENDING LIGT NORMAAL ALTIJD BIJ HET POST- OF KOERIERSBEDRIJF NOOIT BIJ DE DOUANE ZELF

  Om een aantal misverstanden uit de weg te ruimen, vraagt de Douane u eerst contact op te nemen met uw leverancier of de vervoerder van de zending alvorens een e-mail naar de Douane hierover te sturen.

  Het kan zijn dat uw zending toch door de Douane in bewaring/beslag wordt genomen, om onder andere volgende redenen: