Internet Administratie der Douane en Accijnzen
banner


WAT?

Definitie

De AEO (Authorized Economic Operator – Geautoriseerde Marktdeelnemer) is een statuut dat aan iedere marktdeelnemer wordt toegekend, die over een passende staat van dienst beschikt, aan bepaalde criteria betreffende controlesystemen en financiële solvabiliteit voldoet en, in bepaalde gevallen, aan bepaalde veiligheidsnormen tegemoetkomt.

Een gecertificeerd bedrijf is dus een bedrijf dat een AEO-certificaat heeft verkregen en dat daarom in de gehele EU als betrouwbaar wordt beschouwd op het gebied van douanetransacties. Daarom komt een AEO ook in de gehele EU voor voordelen in aanmerking.

De erkenning van het statuut wordt bekrachtigd door aflevering van een AEO certificaat.

Het concept AEO– veiligheid – en de logistieke keten

De verschillende bedrijven in de toeleveringsketen zijn voor de veiligheid van hun goederen en voor het behoud van hun AEO-status afhankelijk van de veiligheidsprocedures van hun handelspartners. Een bedrijf met AEO-certificaat zal zijn handelspartners er zo nodig toe aansporen de veiligheid van de toeleveringsketen te verbeteren en daarmee verband houdende verplichtingen in contracten opnemen. Het bedrijf met AEO-certificaat moet zelf de stukken bewaren waaruit blijkt dat hij het nodige heeft gedaan voor de beveiliging van het deel van de toeleveringsketen waarvoor deze AEO verantwoordelijk voor kan worden geacht.

Er zijn verschillende deelnemers in de internationale toeleveringsketen die, afhankelijk van hun plaats in die keten, verschillende verantwoordelijkheden hebben. Om de capaciteiten van een bedrijf op het gebied van de beveiliging van de toeleveringsketen te kunnen beoordelen, moeten verschillende sets criteria worden toegepast, afhankelijk van de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

Op basis van dit AEO concept heeft de Belgische Administratie der Douane en Accijnzen de implementatie van deze Europese regelgeving uitgewerkt, gebruik makende van volgende kernelementen:

- invoeren van een nieuwe controlemethodologie- horizontaal toezicht – gebaseerd op vertrouwen in de marktdeelnemer, met name wat zijn processen, veiligheidssystemen en interne controle betreft;

Er bestaan 3 soorten certificaten:

1. AEO certificaat – douanevereenvoudiging (certificaat D): voor marktdeelnemers die voor vereenvoudigingen volgens de douanewetgeving in aanmerking wensen te komen en voldoen aan volgende voorwaarden:

2. AEO certificaat – veiligheid (certificaat S): voor marktdeelnemers die in aanmerking wensen te komen voor faciliteiten bij de douanecontroles betreffende de veiligheid bij de binnenkomst van goederen in het douanegebied van de Gemeenschap of bij het verlaten van goederen uit dit douanegebied. Deze marktdeelnemers moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

3. AEO certificaat – douanevereenvoudigingen/veiligheid (certificaat F): voor marktdeelnemers die voor de onder het eerste certificaat bedoelde vereenvoudigingen en voor de onder het tweede certificaat bedoelde faciliteiten in aanmerking wensen te komen. Deze marktdeelnemers moeten voldoen aan volgende voorwaarden: