logo_minfin

BELASTINGEN EN
INVORDERING
douane en accijnzen

Internet FR

Home NL

Adressen van de federale belastingadministraties

Fisconet

Home D&A

Contact

Lidstaten en fiscale gebieden van de EU

Lijst publicaties

Persberichten

Burgers

Op reis gaan

Kopen via het internet

Een wagen kopen in het buitenland

Namaak en piraterij

Bedreigde fauna en flora

Verhuizen naar België

Beroep aantekenen

Veelgestelde vragen (FAQ)

Bedrijven

E-Diensten

    E-Diensten - Accijnzen

Nationaal Forum

AEO

Starters

Bindende Tarief Inlichtingen

Communautaire programma's

Andere Overheden

Europese Unie

Wereld Douane Organisatie

OLAF

ECSA

NL - FR - DE

Paperless Douane en accijnzen:
Nieuws


10/09/2007: HERZIENING PLANNING PLDA

Er werd beslist dat het SADBEL-systeem slechts op 3 december 2007 zal worden stopgezet en dat de douane-expediteurs ten laatste op laatstgenoemde datum voor hun douaneaangiften moeten overschakelen op het PLDA-systeem.

De aangevers kunnen evenwel, zoals dit reeds sinds 4 juni 2007 het geval is voor de elektronische aangifte ten uitvoer, vanaf 1 oktober 2007 op vrijwillige basis elektronische aangiften bij invoer indienen. Zij dienen daartoe vooraf voldoende de elektronische aangiften bij invoer te hebben getest.

De bedrijven die nog geen aanvraagformulier “Vrijwillige opstart” hebben ingediend kunnen dit alsnog doen zoals vermeld in het nieuwsbericht dd 04/04/2007 Opstart “Paperless Douane & Accijnzen” en het “Enig Kantoor”.

Voor al uw verdere vragen omtrent PLDA kunt u een beroep doen op de PLDA Helpdesk:

• Via e-mail: plda.helpdesk@minfin.fed.be
• Telefonisch op 0257/933 33 van maandag tot vrijdag van 6u00 tot 22u00 en op zaterdag van 8u00 tot 17u00
• Per fax: op 0257/966 71


12/07/2007 - Herziening van de planning voor de vrijwillige opstart

De planning voor de vrijwillige opstart van ECS werd als volgt herzien

ECS zal pas op 20/8/2007 starten in plaats van op de oorspronkelijk voorziene datum van 1/7/2007.

Ook de ingebruikname van de uitvoeraangiften gecombineerd met een communautair douanevervoer wordt uitgesteld tot 20/8/2007 in plaats van op 20/7/2007.

De ingebruikname van PLDA voor de invoeraangiften wordt uitgesteld tot 10/9/2007 in plaats van 17/8/2007.


30/05/2007 - Omzendbrief

Hieronder vind u de elektronische versie van de omzendbrief nr. DD 273.416 betreffende de papierloze aangifte inzake douane en accijnzen (PLDA) van 1 mei 2007 (D.I. 530.11).
Voormelde omzendbrief is van toepassing vanaf 4 juni 2007.
De inhoudstafel van de omzendbrief en de acroniemen(bijlagen 3 en 4) worden onverwijld later gezonden.
Met de markeringen (in het geel) hoeft geen rekening te worden gehouden.
De omdeling van de omzendbrief volgt later.

Omzendbrief PLDA nl def. mei 2007


10/05/2007 - Contactgegevens Helpdesk PLDA

Vanaf begin mei 2007 zal de Helpdesk PLDA ook bereikbaar zijn per telefoon en per fax.

Telefoonnummer: 02/579.33.33
Fax: 02/579.66.71

Ter herinnering de Helpdesk PLDA is ook bereikbaar op de volgende emailadressen:

- plda.test00@minfin.fed.be voor vragen i.v.m. de tekstversies van PLDA.
- plda.helpdesk@minfin.fed.be voor de andere vragen over PLDA.


04/04/2007 – Opstart “Paperless Douane en Accijnzen” en het “Enig Kantoor van Douane en Accijnzen”

De Minister van Financiën heeft volgende Ministeriële Besluiten ondertekend en deze zullen eerstdaags gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Ministerieel besluit houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en van zijn hulpkantoren.
Het Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangifte inzake douane en accijnzen en invoering van “Paperless Douane en Accijnzen”

Met de publicatie van deze Ministeriële Besluiten worden vanaf 4 juni 2007 de bevoegdheden inzake Rijkscomptabiliteit en borgtochten van de bestaande Douane- en Accijnskantoren overgedragen naar het Enig kantoor te Brussel.

Eveneens zal op 4 juni 2007 tezamen met de opstart van het Enig Kantoor, “Paperless Douane en Accijnzen” in gebruik genomen worden. Vanaf dit tijdstip kan “Paperless Douane en Accijnzen” op vrijwillige basis en onder de met het Enig Kantoor af te spreken voorwaarden gebruikt worden.

Tot 1/10/2007 zal de SADBEL-toepassing nog beschikbaar blijven en gebruikt worden door diegene die niet wensen vrijwillig op te staten met “Paperless Douane en Accijnzen”.

Vanaf 1/10/2007 zal SADBEL niet meer beschikbaar zijn en wordt er volledig overgestapt op “Paperless Douane en Accijnzen”. Vanaf 1/10/2007 wordt ook de algemene verplichting om elektronische aan te geven van kracht voor de douane-expediteurs.

Voor het naast mekaar laten functioneren van de SADBEL-toepassing en “Paperless Douane en Accijnzen” moet de Douane en Accijnzen een aantal specifieke maatregelen kunnen nemen. Daarom moet een onderneming die tussen 4 juni 2007 en 1 oktober 2007 “Paperless Douane en Accijnzen” op vrijwillige basis wil gebruiken, hiervoor zo snel mogelijk bijgevoegde aanvraag richten aan Secretariaat van het Enig kantoor: schriftelijk of per email.

Aanvraagformulier vrijwillige opstart “Paperless Douane en Accijnzen”

Enig Kantoor van Douane en Accijnzen
Secretariaat
North Galaxy – Toren A – 16e verdieping
Koning Albert II Laan 33 – Bus 388
B-1030 Brussel

Email: paperlessda.secretariat@minfin.fed.be

Op basis van deze aanvraag zullen een aantal doorgedreven acceptatietesten worden uitgevoerd in nauw overleg met de Helpdesk om vast te stellen of de onderneming volledig operationeel is om te starten met “Paperless Douane en Accijnzen”. De doorgedreven acceptatietesten bestaan uit het indienen van de aangiften van één week in “Paperless Douane en Accijnzen”, waarvoor alle handelingen gesteld worden die vereist zijn voor het volledige procesverloop bij de ondermening.

Daarnaast zullen tevens een aantal praktische afspraken gemaakt worden met het Enig Kantoor, de Helpdesk en de betrokken hulpkantoren voor de verwerking en opvolging van de aangiften.

Indien u meer inlichtingen wenst omtrent de vrijwillige opstart van “Paperless Douane en Accijnzen” kan u steeds de Helpdesk contacteren op plda.helpdesk@minfin.fed.be.


27/03/2007 – invoering van authenticering bij het testen "Paperless Douane en Accijnzen"

In de eerste helft van april 2007 zal v23 van “Paperless Douane en Accijnzen” in test worden gezet. In deze versie zal ook de authentiseringsprocedure opgenomen zijn. Dit houdt in dat u “Paperless Douane en Accijnzen” alleen nog zal kunnen testen via een geauthentiseerde verbinding. Voor het gebruik van PLDA-web houdt dit in

1. dat u als gebruiker moet geregistreerd zijn op de website van de Sociale Zekerheid en

2. uw persoonlijk certificaat op de website van de Sociale Zekerheid moet opgeladen zijn of dat u voor uw authenticatie gebruik maakt van uw elektronische identiteitskaart.

Voor het gebruik van PLDA-EDI houdt dit in

1. dat u een servercertificaat moet geïnstalleerd hebben voor de authenticatie van uw verbinding

2. dat u de publieke sleutel van u certificaat moet overgemaakt worden aan de helpdesk van het Enig Kantoor, zodat deze kan geïnstalleerd worden op de server van de FOD Financiën.

Het is dus belangrijk dat u zo snel mogelijk start met de aanvraag van de vereiste elektronische certificaten, de registratie van de lokale beheerders en de PLDA-gebruikers voor uw onderneming.

Meer informatie over deze registratieprocedure vindt u op onze web-pagina over de registratie:
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/bedrijven/e_diensten/paperless/registreren.htm


02/03/2007 - Opstart van "Paperless Douane en Accijnzen"

Douane en accijnzen onderzoekt de mogelijkheid om “Paperless douane en accijnzen” te starten in twee fasen:

- een eerste fase waarbij iedereen die klaar is om met PLDA te starten op vrijwillige basis kan starten met PLDA, terwijl SADBEL nog beschikbaar blijft voor diegenen die nog niet met PLDA kunnen of willen starten;
- een tweede fase, waarin SADBEL wordt stopgezet en iedereen die elektronisch wil of moet aangeven moet overstappen op PLDA.

Dit geeft de mogelijkheid aan bedrijven die klaar zijn om hun investeringen te laten renderen, terwijl het aan de bedrijven die nog niet klaar zijn meer tijd geeft om hun applicaties verder te ontwikkelen en uit te testen.

Deze mogelijkheid wordt binnenkort uitgetest met één onderneming.

Zodra de data waarop deze twee fasen ingaan gekend zijn, zullen zij worden bekendgemaakt door een mededeling in het Belgisch Staatsblad en publicatie op onze web-site


08/12/2006 - Wijziging e-mail-adressen Helpdesk PLDA vanaf 01/01/2007

In het vooruitzicht van de opstart van PLDA zal de Helpdesk PLDA vanaf 1 januari 2007 uitsluitend gebruik maken van volgende twee e-mail-adressen:

- plda.helpdesk@minfin.fed.be voor vragen over de productie-omgeving PLDA (en vragen Enig Document) en
- plda.test00@minfin.fed.be voor vragen over de test-omgeving PLDA.

Gelieve vanaf deze datum al uw e-mails te sturen naar één van bovenstaande e-mail-adressen.

De volgende e-mail-adressen zullen vanaf 1 januari 2007 niet langer gebruikt worden: paperlessda.general@minfin.fed.be, paperlessda.developers@minfin.fed.be, paperlessda.inhouse@minfin.fed.be en paperlessda.personnel@minfin.fed.be.

Deze nieuwe aanpak heeft als doel de communicatie en de opvolging van e-mails zo efficiënt als mogelijk te laten gebeuren. In een later stadium zal de Helpdesk PLDA één vast telefoonnummer mededelen, één vast faxnummer mededelen, en een ticketing-systeem introduceren om een professionele dienstverlening van de administratie der douane en accijnzen te verzekeren.


17/11/2006 - Opstart van "Paperless Douane en Accijnzen"

Sinds April 2006 kunnen de ondernemingen stelselmatig meer functionaliteiten van “Paperless Douane en Accijnzen” testen.

Zodra de testen aantonen dat de applicatie voldoende stabiel is zal bij Ministerieel Besluit worden bepaald dat TWEE MAAND later “Paperless Douane en Accijnzen” wordt opgestart en SADBEL wordt afgesloten. Douane en Accijnzen zal dit ook bekend maken op haar web-site.

De applicatie wordt als stabiel beschouwd, indien de volledige ketting van de berichten kan getest worden en geen blokkerende fouten meer vertoont.

Bij de opstart moeten alle bedrijven die de “Goederencomptabileit” en/of “SADBEL” gebruiken overstappen naar “Paperless Douane en Accijnzen”. Vanaf die datum wordt het gebruik van de elektronische aangiften ook algemeen verplicht voor alle douane-expediteurs en zullen hierop geen uitzonderingen meer worden toegestaan.

Gedurende de twee maanden voorafgaande aan de definitieve opstart, maar ook voordien al, kunnen de softwarebedrijven hun applicaties bij hun klanten beginnen installeren. Wij raden de ondernemingen aan nu reeds zoveel mogelijk te beginnen met hun applicaties te testen. Doordat er nog een aantal fouten in de applicatie zitten is het op dit moment niet altijd mogelijk om aaneensluitend de volledige reeks van de vereiste functionaliteiten te testen, maar dit neemt niet weg dat toch reeds een groot deel van de functionaliteiten individueel kunnen getest worden.

Wij denken dat het succesvol uitvoeren van de aaneensluitende kettingtesten in de komende dagen kan starten, zodat wij in de loop van de maand februari 2007 kunnen opstarten.


10/10/2006 - Opstart van "Paperless Douane en Accijnzen" en van de nieuwe reglementering op het Enig Document - nota en vragenlijst - DG 208.362

De Verordening 2286/2003, waarmee de nieuwe reglementering op het Enig Document wordt ingevoerd, wordt van kracht op 1/1/2007. Aangezien in België de invoering van de nieuwe reglementering gepaard gaat met de vervanging van SADBEL en de "Goederencomptabiliteit” door “Paperless Douane en Accijnzen”, zou ik graag de stand van zaken bij de ondernemingen opmaken, voor wat betreft het aanpassen van hun applicaties.

Wil u mij tegen 16/10/2006 uw antwoord op vragen bezorgen die opgenomen zijn in de onderstaande vragenlijst DG 208.362?

Download de nota DG 208.362

Download de vragenlijst DG 208.362


28/08/2006 - Verhuis centralisatiekantoor Douane en Accijnzen

Het centralisatiekantoor van Douane en Accijnzen, belast met de verwerking en het doorsturen van de exemplaren 5 van de aangifte inzake gemeenschappelijk en communautair douanevervoer gebruikt tijdens de NCTS noodprocedure en luik 2 van Carnet TIR, is verhuisd sinds 15 augustus 2006.

Het nieuwe adres is :

Centralisatiekantoor Douane
Fernand Demetskaai 9
B-1070 Anderlecht

Bijgevolg moeten de exemplaren 5 en luiken 2, bestemd voor het aanzuiveren van de douaneregeling en het vrijmaken van de borg, voortaan verstuurd worden naar bovenvermeld adres.


23/08/2006 - Wijziging werkmethodes

In de rubriek Werkdocumenten vind u de nieuwe versie van het document "wijziging werkmethodes".


31/07/2006 - 19 JULI 2006. - Ministrieel besluit houdende de oprichting van het enig kantoor der douane en accijnzen

De Vice-Eerste minister en Minister van Financiën,

Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977 (1), laatst gewijzigd door de wet van 30 juni 2000 (2), inzonderheid op de artikelen 5 en 6;

Gelet op het advies van de douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie van 3 juli 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juli 2006,

Besluit:

Artikel 1. Een enig kantoor der douane en accijnzen, hierna genoemd enig kantoor, wordt opgericht met zetel in het Brussels Gewest.

Art. 2. Het enig kantoor is bevoegd voor het geheel van het Belgische grondgebied.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

D. REYNDERS

Nota's:

(1) Belgisch Staatsblad van 21 september 1977.
(2) Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2000.


26/07/2006 - Updates specificaties en werkdocumenten

Volgende updates zijn uitgevoerd:


26/07/2006 - Nieuwe versie XML-codelijsten beschikbaar

Een nieuwe versie van de XML-codelijsten is vanaf heden beschikbaar onder de rubriek Werkdocumenten.


14/07/2006 - Nieuwe rubriek Printspecificaties en update codelijsten

De PDF-documenten voor het afprinten van SAD-aangiften berichten is beschikbaar onder rubriek Werkdocumenten

Alle codelijsten zijn vanaf heden ter beschikking onder de rubriek Werkdocumenten.


11/07/2006 - Nieuwe rubriek en update Documenten Connectiviteit

Een document met de beschrijving van de digitale handtekening voor uitgaande berichten is beschikbaar onder rubriek Werkdocumenten

De laatste versie van het document PLDA B2B Communication Technical Documentation is vanaf heden ter beschikking onder de rubriek specificaties - Ontwikkeling functioneel technische specificaties(FTS) - Documenten Connectiviteit


07/07/2006 - Nieuwe bestanden geplaatst

Onder werdocumenten is een nieuwe versie van de XML en EDI-berichten voor SAD-aangiften geplaatst, als ook een nieuwe lijst van locaties

Klik hier om naar het onderdeel werkdocumenten te gaan

Onder specificaties is een nieuw overzicht van de defects beschikbaar

Klik hier om naar het onderdeel "Specificaties" te gaan


04/07/2006 - Presentaties infosessie beschikbaar

De verschillende presentaties van de infosessies zijn hieronder beschikbaar

DHL.ppt

PLDA_external_communication_events_June_2006-1.ppt

Portmade_27062006.ppt

Powerpoint_Enig_document.ppt

presentatie_nike.ppt

presentatie_paul_raes.ppt


28/06/2006 - Lijst met verschillen XML versie

Lijst met verschillen tussen XML versie gepubliceerd onder specificaties en XML versie gepubliceerd onder werkdocumenten is beschikbaar onder de rubriek "werkdocumenten".


31/05/2006 - Een eerste set van codelijsten zijn beschikbaar

Een eerste set van de codelijsten voor aangiften is vanaf heden ter beschikking onder de rubriek Werkdocumenten - codelijsten.


31/05/2006 - Toestand gemelde defecten

Om aan de software houses en bedrijven welke zelf de nodige ontwikkelingen doen voor PLDA tegemoet te komen wordt vanaf 31 mei 2006 onder de rubriek "specificaties" een nieuwe subrubriek "toestand gemelde defecten" toegevoegd. Onder deze subrubriekwordt een overzicht gegeven van de gemelde defecten en de gegeven oplossingen.
De mogelijke statussen van de open defecten:

De lijst van gesloten defecten betreft defecten welke zijn opgelost en uitgetest, defecten waaraan geen gevolg werd gegeven.


29/05/2006 - Codelijsten

Een eerste draft van de coderingen van de douanelocaties is vanaf heden ter beschikking onder de rubriek "Werkdocumenten - codelijsten".


22/05/2006 - Wijziging werkmethodes

In de rubriek Werkdocumenten vind u het document "wijziging werkmethodes".


22/05/2006 - Infosessie "Practische uitwerking van PLDA voor uw onderneming"

U bent wellicht al meerder keren geïnformeerd omtrent de invoering van PLDA in België. Een tijdje terug hebben wij u reeds geïnformeerd over de invoering van PLDA vanaf september 2006. In het verleden heeft u wellicht al één van onze informatiesessies bijgewoond, evenwel is toen meer aandacht besteed aan het PLDA concept en is er weinig praktische en concrete invulling naar voren gebracht.
Wij nodigen u daarom uit om één van onze sessies bij te wonen.15/05/2006 - Nieuwe bestanden gepubliceerd

In Werkdocumenten zijn nieuwe bestanden in het onderdeel SAD EDIFACT en SAD XML gepubliceerd.


01/03/2006 : Nieuwsbrief "Paperless Douane & Accijnzen" Nr. 4 - maart 2006

Deze 4de Nieuwsbrief informeert u over de recente ontwikkelingen die zich voordoen op het vlak van "Paperless Douane & Accijnzen", meer bepaald:

Klik hier om de 4de nieuwsbrief "Paperless Douane & Accijnzen" te downloaden

Inhoud van de leveringen R1light

Onder de rubriek de rubriek "Specificaties" werden volgende documenten toegevoegd:


11/01/2006

Ingevolge migratie naar een andere database versie binnen RDC (Relational Data Center) kon de installatie van de nieuwe release van PLDA niet gebeuren op de integration en de acceptance server.

De release 2 van PLDA zal op acceptance ter beschikking zijn ten laatste op 18 januari 2006.

Indien ingevolge problemen deze datum niet haalbaar is, zal U hiervan ten gepaste tijde worden verwittigd.


22/12/2005

Voorstelling van de business case verbonden aan de invoering fase 1 van Paperless Douane en Accijnzen.

In opdracht van de Administratie der Douane en Accijnzen van de FOD Financiën heeft het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), in samenwerking met le Cluster Transport & Logistique Wallonië, een studie uitgevoerd die de impact van de invoering van Paperless Douane & Accijnzen
(PLDA) voor de Belgische bedrijven evalueert.

Op de persconferentie van donderdag 22 december werden de berekende effecten voor het Belgische bedrijfsleven voorgesteld door Hervé Jamar, Staatssecretaris voor modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, door professor Alex Van Breedam, Algemeen directeur van het VIL en door Noël Colpin, Administrateur Douane en Accijnzen.

Download het rapport

Download de presentatie


22/12/2005

De laatste versie van de Message Implementation guides B2G voor PLDA – enig document zijn vanaf heden ter beschikking on der de rubriek e-diensten – Paperless douane en accijnzen – specificaties. Het betreft vooral wijzigingen met betrekking tot lengtes van velden en afstemming van XML en EDIFACT.


07/12/2005

De laatste versies van de Message Implementation Guides B2G in het kader van Paperless douane en accijnzen - aangifte enig document zijn vanaf heden ter beschikking onder de rubriek e-diensten - Paperless douane en accijnzen - specificaties.


19/08/2005

De testprocedure voor externen is beschikbaar op volgende pagina:

http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/bedrijven/e_diensten/paperless/specificaties.htm


1/8/2005

De testen van de module PLDA SAD normale aangifte worden uitgesteld tot 1/9/2005.

De start van deze testen was oorspronkelijk voorzien op 1/8/2005, maar door vertraging in de levering van de ICT-infrastructuur kan de vereiste omgeving pas worden opgezet vanaf 1/9/2005.

Tegen 16/8/2005 zal op deze website ook de testprocedure worden gepubliceerd.


Planning

1/9/2005 : testen PLDA SAD normale aangifte.
Januari 2006 : testen PLDA SAD volledig

April 2006 : vervanging SADBEL door PLDA

16.07.2007