Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong ge´nd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in BelgiŰ
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in BelgiŰ
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Welke verplichtingen dient de kleine onderneming die geniet van de vrijstellingsregeling van belasting na te leven?


Ontheffing
Na te leven verplichtingen
Zie ook ...

Ontheffing

De vrijstellingsregeling van belasting herleidt de verplichtingen van de kleine onderneming inzake BTW tot een minimum. Zo zal de vrijgestelde belastingplichtige:
  
geen periodieke BTW-aangiften moeten indienen;
geen BTW in rekening moeten brengen aan zijn klanten (mag dit trouwens niet);
geen BTW moeten doorstorten aan de Schatkist.

Top


Na te leven verplichtingen

De belastingplichtige dient zich te richten tot het BTW-controlekantoor waaronder hij ressorteert (zie de wegwijzer van de fiscale administraties).

Hij kan er tevens alle bijkomende inlichtingen in verband met de toepassing van de vrijstellingsregeling van belasting bekomen.

De kleine onderneming die geniet van de vrijstellingsregeling van belasting is gehouden tot naleving van de volgende verplichtingen:

Document Verplichting
Informative aangiften Indienen van aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van werkzaamheid.
Facturen Facturen opmaken volgens dezelfde regels die van kracht zijn voor de andere belastingplichtigen.
(geen specifieke ontheffing inzake factureringsplicht voor de vrijgestelde belastingplichtigen!)
Bij de aflevering van facturen (of als zodanig geldende stukken) dient daarop de volgende vermelding te worden aangebracht: "Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk"
Klantenlisting Vˇˇr 31 maart van ieder jaar een opgave indienen van de afnemers-belastingplichtigen waaraan in de loop van het voorgaand kalenderjaar goederen werden geleverd of diensten werden verstrekt.
Deze opgave dient tevens te worden aangevuld met:
het totaalbedrag van de omzet gerealiseerd in de loop van het voorgaand jaar;
het tijdvak gedurende hetwelk de activiteit werd uitgeoefend indien de activiteit werd aangevangen in de loop van dat jaar.
Inkomend factuurboek Ontheffing inzake het houden van een inkomend factuurboek.
Voorwaarde: de ontvangen facturen in volgorde bewaren en nummeren.
Uitgaand factuurboek Ontheffing inzake het houden van een uitgaand factuurboek.
Voorwaarde: de uitgereikte facturen in volgorde bewaren en nummeren.
Dagontvangstenboek Een dagboek van ontvangsten houden.
Tabel van de bedrijfsmiddelen Een tabel van bedrijfsmiddelen houden indien de kleine onderneming zulke goederen aangeschaft heeft.

Top


Zie ook ...

Waaruit bestaat de vrijstellingsregeling van belasting?
Voor welke belastingplichtigen is de vrijstellingsregeling van belasting van toepassing?
Welke zijn de handelingen die onder de toepassingssfeer van de vrijstellingsregeling van belasting vallen?
Hoe wordt het jaarlijks omzetcijfer voor de toepassing van de vrijstellingsregeling van belasting bepaald?

Terug overzicht


Oorsprong van de informatie: Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
Laatst gewijzigd op 09.04.2013 Webco÷rdinator: Pierre Verstreken