Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geÔnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in BelgiŽ
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in BelgiŽ
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Belangrijke mededeling

Vanaf 1.1.2009 kunnen de fiches 281 in principe enkel nog op elektronische wijze worden ingediend (KB van 3 juni 2007, tot wijziging van het KB/WIB 92 tot invoering van de verplichte indiening langs elektronische weg van fiches, samenvattende opgaven en aangiften in de bedrijfsvoorheffing). Uitzonderlijke afwijkingen aan dit principe moeten voorafgaandelijk worden aangevraagd bij de bevoegde documentatiecentra bedrijfsvoorheffing

Deze modelfiche in PDF-formaat wordt dan ook uitsluitend ter informatie gepubliceerd.

Fiches: 281.10; 281.11; 281.12; 281.13; 281.14; 281.15 ; 281.16; 281.17; 281.18; 281.20; 281.25; 281.30; 281.40

OPMERKING
De schuldenaar van de inkomsten moet wel nog altijd een exemplaar op papier aan de verkrijger uitreiken.

Enkel voor de fiche 281.30:

Onderhoudsuitkeringen aan niet-rijksinwoners
Personen die schuldenaar zijn van bedrijfsvoorheffing ingevolge de betaling van onderhoudsuitkeringen aan niet-rijksinwoners moeten die uitkeringen op een fiche 281.30 vermelden. Indien zij deze fiche op papier wensen in te dienen, dan zijn zij er niet toe gehouden om een voorafgaande afwijking op de regel inzake de elektronische indiening van de fiches te vragen. Zij mogen zonder meer deze fiche in PDF-formaat afdrukken, invullen en vervolgens indienen bij het bevoegde documentatiecentrum bedrijfsvoorheffing.

 

In alle andere gevallen moet de gebruiker van een papieren fiche 281.30 vooraf toestemming vragen om van de regel inzake elektronische indiening te mogen afwijken.
 

Klik op deze link als u samen met de verschillende fiches eveneens het "Bericht aan de werkgevers - Inkomsten 2012" wenst te raadplegen.