Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geïnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in België
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in België
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Uw aangifte in de personenbelasting 2013
Hulp nodig bij het invullen?

Om u te helpen bij het invullen van uw aangifte in de personenbelastingen, bieden wij u verschillende mogelijkheden aan.

Documenten bij de aangifte

In volgende documenten, vindt u praktische informatie die u kan helpen bij het invullen van uw aangifte.

      

  Auf Deutsch

 

Hoe de aangifte invullen?

Gelijktijdig als uw belastingsaangifte ontvangt u een voorbereidend document dat dienst doet als een soort van kladaangifte. Voor uw gemak, vul dan eerst dit document in, zie eventueel bijgevoegd toelichtingsbrochure getiteld "Toelichting - Om u te helpen bij het invullen van deel 1 van uw aangifte in de personenbelasting".
 
Zie ook "Geheugensteun voor het invullen van de papieren aangifte"

Vul vervolgens uw aangifte in op basis van de kladaangifte die u eerst heeft ingevuld. Er staan op de aangifte geen voorgedrukte codes. U moet dus zelf de codes vermelden met daarnaast de overeenstemmende bedragen. Ga als volgt te werk. Gebruik voor elke code een andere lijn (1 lijn = 16 vakjes) !

Schrijf in de eerste zes vakjes de code.


U beschikt dan nog over tien vakjes om het bedrag dat overeenstemt met de code in te vullen. Opgelet ! U moet het bedrag rechts uitlijnen, de twee laatste vakje zijn enkel bestemd voor de cijfers na de komma (d.w.z. de centiemen). Indien u een rond bedrag moet vermelden (zonder centiemen), schrijf dan « 00 » in de 2 laatste vakjes.
Ook om een percentage te vermelden, lijnt u rechts uit. De laatste twee vakjes dienen opnieuw enkel voor de decimalen. Indien u een rond percentage (zonder decimalen) moet vermelden, schrijf dan « 00 » in de laatste 2 vakjes.Om een aantal te vermelden, lijnt u rechts uit en laat u de twee vakjes na de komma leeg.

 

Om een datum te vermelden, lijnt u rechts uit en gebruikt u het formaat DDMMYYYY (D = date of datum / M = month of maand / Y = year of jaar). De twee vakjes na de komma laat u leeg.Om een vak aan te kruisen, plaats u een kruisje in het vak links van de komma. De twee vakjes na de komma laat u leeg.De voorbehouden delen voor extra inlichtingen (in tekstformaat) bevinden zich op de vierde pagina van uw aangifte. Ze zijn geordend per vak.  Vergeet niet te controleren of uw bankrekeningnummer (op de eerste pagina) nog steeds correct is. Als dat niet het geval is, moet u in vak I het daartoe bestemd vakje invullen
Dateer en onderteken uw aangifte in de daartoe bestemde vakjes. Indien u een gezamenlijke aangifte indient, moet u beiden de aangifte ondertekenen .Uw aangifte dateren en ondertekenen is een wettelijke vereiste.

Detail vakken aangifte 2013 - Deel 1:

Vak I:    Wijziging of eerste mededeling van uw
            bankrekening, telefoonnummer
Vak II:   Persoonlijke gegevens en gezinslasten
Vak III:  Inkomsten van onroerende goederen
Vak IV:  Wedden, lonen, werkloosheids-
            uitkeringen, wettelijke uitkeringen bij
            ziekte of invaliditeit, vervangings-
            inkomsten en brugpensioenen
Vak V:   Pensioenen
Vak VI:  Ontvangen onderhoudsuitkeringen
Vak VII: Inkomsten van kapitalen en roerende goederen
Vak VIII:Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen
Vak IX:   Interesten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele
              levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel
Vak X:    Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen
Vak XI:   Voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2013
Vak XII:  Verrekenbare woonstaatheffing
Vak XIII: Rekeningen en individuele levensverzekeringen in het buitenland
 


O P G E L E T !    VERGEET NIET :

- de gegevens die u hebt ingevuld in vak I van de voorbereiding over te brengen op de voorpagina van uw eigenlijke aangifte;

- de bedragen en andere gegevens die u in de voorbereiding tegenover voorgedrukte codes van 6 cijfers (bv. 1250-11) hebt ingevuld, samen met die codes over te brengen op de binnenzijde van uw eigenlijke aangifte;

- de gegevens waarvoor in de voorbereiding geen codes zijn voorgedrukt (bv. vak IV, rubrieken M en N, vak VI, rubriek 4, enz.) over te brengen in de overeenstemmende vakken en rubrieken op de achterpagina van uw eigenlijke aangifte.

Contactcenter FOD Financiën

0257/257 57 (gewoon tarief)

Op zoek naar het antwoord op een fiscale vraag?

Deze telefonische dienst staat u ter beschikking elke werkdag van 8u tot 17u.

Zie ook: tax on web