Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geïnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in België
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in België
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Moet men een BTW-nummer aanvragen voor de verhuring van garages, box of stallingen voor voertuigen?


Principe
Waar moet hij zich laten identificeren?
Gevolgen van de belastingplicht
Bijzondere regeling
Belangrijke opmerking
Zie ook ...

Principe

Een particulier die garages, box of stallingen voor voertuigen verhuurt is BTW-belastingplichtig en dient bijgevolg de BTW aan te rekenen aan zijn huurder.

Top


Waar moet hij zich laten identificeren?

Hij dient zich te laten registreren bij het BTW-controlekantoor waaronder zijn domicilie ressorteert (zie de wegwijzer van de fiscale administraties).

Top


Gevolgen van de belastingplicht

Hij is gehouden tot de verplichtingen verbonden aan de BTW-belastingplicht, meer bepaald:

het indienen van de periodieke BTW-aangiften;

de betaling aan de Schatkist van de aan zijn huurders aangerekende belasting.

Anderzijds kan hij, volgens de normale regels, de BTW in aftrek brengen die de goederen en diensten bezwaart die hem in het kader van deze activiteit zijn geleverd.

Top


Bijzondere regeling

In de mate dat het jaarlijks omzetcijfer met betrekking tot deze verhuringen 5.580 EUR niet overschrijdt, kan de particulier een bijzondere regeling genieten, nl. de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Door die bijzondere regeling is die persoon:

er niet toe gehouden de verrichte handelingen te onderwerpen aan de BTW,

en is hij ontheven van de meeste verplichtingen die de BTW-belastingplichtigen gewoonlijk zijn opgelegd.

Top


Belangrijke opmerking

Wanneer de verhuur van een garage, een box of een stalling voor voertuigen nauw verbonden is met een huurovereenkomst betreffende een voor een ander gebruik bestemd onroerend goed (bv. appartement, bureel, ...), is deze handeling vrijgesteld van BTW op dezelfde grond als de verhuur van dat ander onroerend goed (appartement, bureel, ...), zelfs indien de verhuringen het voorwerp zijn van twee onderscheiden overeenkomsten.

De verhuur van een garage, een box of een stalling voor voertuigen is nauw verbonden met een huurovereenkomst betreffende een voor een ander gebruik bestemd onroerend goed wanneer beide verhuringen één enkele handeling vormen.

Dat is het geval wanneer:

de garage of de stalling voor voetuigen en het voor andere doeleinden verhuurd onroerend goed deel uitmaken van eenzelfde onroerend geheel,

en zijn verhuurd aan dezelfde huurder door dezelfde eigenaar.

Indien de economische activiteit van de particulier zich beperkt tot dergelijke verhuringen dient hij zich niet als BTW-belastingplichtige te laten registreren en heeft hij geen enkel recht op aftrek van de voorbelasting.

Top


Zie ook ...

Moet een loontrekkende een BTW-nummer aanvragen voor het uitoefenen van een aanvullende beroepsactiviteit als zelfstandige?
Moet of kan een VZW voor BTW-doeleinden worden geïdentificeerd?
Waaruit bestaat de vrijstellingsregeling van belasting?
Voor welke belastingplichtigen is de vrijstellingsregeling van belasting van toepassing?
Welke zijn de handelingen die onder de toepassingssfeer van de vrijstellingsregeling van belasting vallen?
Hoe wordt het jaarlijks omzetcijfer voor de toepassing van de vrijstellingsregeling van belasting bepaald?
Welke verplichtingen dient de kleine onderneming die geniet van de vrijstellingsregeling van belasting na te leven?

Terug overzicht


Oorsprong van de informatie: Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
Laatst gewijzigd op 09.04.2013 Webcoördinator: Pierre Verstreken