Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geÔnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in BelgiŽ
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in BelgiŽ
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Bezwaarschrift

Principe : het bezwaarschrift

Indien u een vergissing vaststelt in het aanslagbiljet, moet u altijd een bezwaarschrift indienen.

Als de termijnen om een bezwaarschrift in te dienen, verstreken zijn, kan de vergissing in bepaalde gevallen nog worden rechtgezet met een ontheffing van ambtswege.

Opgelet !

De ontheffing van ambtswege is een noodoplossing

  • die alleen van toepassing is in gevallen uitdrukkelijk door de wet bepaald,
  • te gebruiken wanneer de bezwaartermijn verstreken is,

maar het verdient altijd aanbeveling om een gewoon bezwaarschrift in te dienen binnen de wettelijke termijn.

  

Uitzondering : de ontheffing van ambtswege

In welke gevallen ?

De fiscale wet voorziet dat de Administratie de begane vergissing kan rechtzetten door een ontheffing van ambtswege in geval van :

  • overbelastingen die voortvloeien uit materiële vergissingen, uit dubbele belasting of uit afdoende nieuwe bescheiden of feiten ;
  • een overschot aan voorheffingen of voorafbetalingen dat niet werd verrekend ;
  • bepaalde verminderingen waarop u recht hebt en die u niet zijn toegekend (personen ten laste, vermindering voor pensioenen,…).

Binnen welke termijn ?

De Administratie moet kennis hebben van de feiten die de ontheffing van ambtswege rechtvaardigen binnen een termijn van vijf jaar als volgt te berekenen:

In geval van overbelastingen die voortvloeien uit materiŽle vergissingen, uit dubbele belasting of uit afdoende nieuwe bescheiden of feiten: de termijn wordt berekend vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting werd gevestigd.

Voorbeeld

Als werkloze kreeg u ten onrechte geen belastingvermindering (inkomsten 2009 / aanslagjaar 2010 - Vestiging van de belasting op 25 april 2011).

De termijn waarbinnen u een ontheffing van ambtswege kan aanvragen loopt vanaf 01/01/2011 tot 31/12/2015 .

5 jaar

In geval van een overschot aan voorheffingen of voorafbetalingen dat niet werd verrekend, of bepaalde verminderingen waarop u recht hebt en die u niet werden toegekend: de termijn wordt berekend vanaf 1 januari van het aanslagjaar waartoe de belasting behoort waarop de voorheffingen, voorafbetalingen en verminderingen betrekking hebben.

Voorbeeld

Er werd geen rekening gehouden met uw kinderen ten laste (inkomsten 2009 - aanslagjaar 2010 - Vestiging van de belasting op 25 april 2011).

De termijn waarbinnen u een ontheffing van ambtswege kan aanvragen loopt vanaf 01/01/2010 tot 31/12/2014

Aan wie de vraag tot ontheffing richten ?

Alle verzoeken om een ontheffing van ambtswege, welke ook de aangevoerde vergissing is, moeten worden gericht aan de bevoegde gewestelijke directeur waarvan het adres vermeld staat op het aanslagbiljet.

  

Zie ook …

Vragen inzake invordering