Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geÔnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in BelgiŽ
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in BelgiŽ
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Instellingen die fiscaal aftrekbare giften
kunnen ontvangen

 

  O P G E L E T !!  

Onderstaande informatie wordt niet meer bijgewerkt.

De nieuwe website van de FOD FinanciŽn: financien.belgium.bePrincipe
Bedoelde instellingen
Instellingen opgenomen in de wet
Erkende instellingen
Lijst van de erkende instellingen
Aftrek van giften in geld aan instellingen uit een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) (1)
Zie ook...

Principe

Worden hier bedoeld, de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor giften die de schenker van zijn totale belastbare netto-inkomen kan aftrekken.
 
Een belastingplichtige die een gift in geld doet kan deze aftrekken van zijn totale netto-inkomen onder volgende voorwaarden:
de gift moet gedaan zijn aan een hierna bedoelde instelling;
zij moet per instelling minstens 40 euro per kalenderjaar bedragen.
 
Voor de gift wordt door de begunstigde instelling een kwijtschrift uitgereikt.

Top


Bedoelde instellingen

De instellingen waaraan fiscaal aftrekbare giften kunnen worden gestort zijn ofwel:
 
instellingen opgenomen in de wet
ofwel erkende instellingen

Top


Instellingen opgenomen in de wet

Het betreft de volgende instellingen:

de instellingen die binnen het toepassingsgebied vallen van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, of van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden van de Franse Gemeenschap en de erkende universitaire ziekenhuizen;

de koninklijke academiŽn;
het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek;
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen;
het "Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS";
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
het Rode Kruis van België;
de Koning Boudewijnstichting;
het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen - België - Stichting naar Belgisch recht;
het Paleis voor Schone Kunsten;
de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen evenals de provinciale rampenfondsen;
de beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, opgericht of erkend zijn door de gewestregering of door de bevoegde instelling;
het Fonds voor schadeloosstelling van de landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis;
de Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, de Gemeenschappen en Gewesten, de provincies, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Indien ze
gedaan worden aan deze musea of aan deze openbare machten, en bestemd zijn  voor hun musea, zijn de giften in de vorm van kunstwerken eveneens aftrekbaar in hoofde van de schenker. Het moet echter gaan om kunstwerken waarvan de Minister van FinanciŽn erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten, en waarvan hij de geldwaarde heeft vastgesteld.

Top


Erkende instellingen

In tegenstelling met de instellingen vermeld in de wet, zijn deze instellingen
onderworpen aan een erkenningsprocedure.
 
Deze erkenning wordt toegestaan voor een beperkte periode.
 
Zij zijn erkend in één van de volgende categorieën overeenkomstig artikel 104,
3°, b, d, e, g, i, j,k,l, 4° of 4°bis
, van het WIB 92:
 
instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
culturele instellingen;
instellingen die de oorlogsslachtoffers, de mindervaliden, de bejaarden,
de beschermde minderjarigen of de behoeftigen bijstaan;
instellingen voor hulpverlening aan slachtoffers van erkende rampen;
instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming
van het leefmilieu;
instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen
ten doel hebben;
VZW's waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren;
instellingen die duurzame ontwikkeling ten doel hebben;
instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden;
instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële
ongevallen.

TopLijst van de erkende instellingen
 
De erkende instellingen zijn in alfabetische volgorde opgenomen.
 
U kan deze lijst hierna in "PDF-formaat" downloaden (325 Ko).
 
Deze lijst, die de toestand op 13 februari 2013 weergeeft, vermeldt per instelling de jaren waarvoor de erkenning werd toegestaan en waarvoor dus fiscale attesten aan de schenkers kunnen worden uitgereikt.
 
Wegens plaatsgebrek, wordt de lijst beperkt tot drie jaren, nl. het lopende jaar en de twee vorige jaren.
 
Met betrekking tot een instelling die niet is opgenomen in deze lijst kan de dienst Vergunningen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit worden gecontacteerd (tel. 0257 623 55 - 0257 623 69 -
 0257 656 43 - 0257 643 97)
(zie eveneens de aansprakelijkheidsbeperking).
 
Er wordt opgemerkt dat het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, bij ministeriële beslissing van 18 januari 2010, gemachtigd werd kwijtschriften uit te reiken voor de giften in geld die gedaan werden tijdens het kalenderjaar 2010 in het kader van de actie HAŌTI LAVI 12-12. 

Top


Aftrek van giften in geld aan instellingen uit een andere
Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) (1)

(1) =  BelgiŽ; Bulgarije; Cyprus; Denemarken; Duitsland; Estland; Finland; Frankrijk; Griekenland; Hongarije; Ierland; ItaliŽ; IJsland; Letland; Liechtenstein; Litouwen; Luxemburg; Malta; Nederland; Noorwegen;Oostenrijk; Polen; Portugal; RoemeniŽ; SloveniŽ; Slowakije; Spanje; Tsjechische Republiek; Verenigd Koninkrijk; Zweden.


Vanaf 1.1.2009 kunnen de belastingplichtigen, in uitvoering van art. 104, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), en onder naleving van de hierna vermelde voorwaarden, aanspraak maken op de aftrek van giften in geld aan instellingen uit een andere Lidstaat van de EER.
 

Top


Algemeen principe

Het moet gaan om giften in geld die per instelling ten minste 40 euro per kalenderjaar bedragen en waarvoor door de begunstigde vereniging of instelling een kwijtschrift is uitgereikt.

Top


Bedoelde instellingen

Het moet gaan om verenigingen of instellingen uit een andere Lidstaat van de EER, die gelijkwaardig zijn aan die welke vermeld zijn in art. 104, 3į tot 4įbis, WIB 92 en die, in voorkomend geval, op een vergelijkbare wijze(2) erkend zijn als de Belgische verenigingen of instellingen, in ťťn van de volgende categorieŽn:

 •  instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
 •  universiteiten of universitaire ziekenhuizen;
 •  nationale afdelingen van het Rode Kruis;
 •  culturele instellingen;
 •  instellingen die de oorlogsslachtoffers, de mindervaliden, de bejaarden, de beschermde minderjarigen of de behoeftigen bijstaan;
 •  instellingen voor hulpverlening aan slachtoffers van erkende rampen;
 •  instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu;
 •  instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel hebben;
 • VZW's waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren;
 •  instellingen die duurzame ontwikkeling ten doel hebben;
 •  instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden;
 •  instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriŽle ongevallen.

  (2) Cf. art. 110, eerste en tweede lid, WIB 92.

Top


Formaliteiten

De belastingplichtige die een gift aan een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de EER in mindering wil brengen van zijn belastbare inkomsten, moet het bewijs ter beschikking houden van de belastingadministratie dat die vereniging of instelling gelijkwaardig is aan een in art. 104, 3į tot 4įbis,
WIB 92 bedoelde Belgische vereniging of instelling en dat zij, in voorkomend geval, in die andere Lidstaat op een vergelijkbare wijze is erkend (cf. art. 108, WIB 92).

De gelijkwaardigheid van de instelling of de vereniging en het vergelijkbaar karakter van de erkenning kunnen worden aangetoond door alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen (bv. een door de bevoegde buitenlandse administratie voor echt verklaard afschrift van een erkenningsbesluit), met uitzondering van de eed. De Belgische belastingadministratie behoudt zich evenwel het recht voor om zich uit te spreken over de geldigheid van het overgelegde bewijs.

Top


Zie ook ...

Een instelling ontvangt giften die zij ten name van de schenkers fiscaal
aftrekbaar zou willen maken. Welke zijn de erkenningsvoorwaarden?
Welke procedure moet zij volgen om een erkenning aan te vragen?
Een instelling is erkend om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.
Richtlijnen i.v.m. het uitreiken van kwijtschriften
Aftrek van giften in geld aan instellingen uit een andere Lidstaat
van de Europese Economische Ruimte (EER)


 


Oorsprong van de informatie: Algemene administratie van de fiscaliteit
Laatst gewijzigd op 13.02.2013
Webauteur : Rudy Heyse