Invordering   
     
Zoeken op de site   

  
Onthaal NL   
Onthaal FR   

  
FAQ's   

  
Lijst publicaties   
    algemeen   
    Invordering   

  
Missie & toekomstvisie   

  
Interessante linken   

  

De verkeersbelasting en de andere taksen betreffende
uw wagen

U verwerft een wagen ...

Van zodra uw voertuig werd ingeschreven bij de Dienst voor inschrijving van de voertuigen (afgekort: DIV) kunt u het vrij gebruiken op de openbare weg.
De dienst "Belastingen Auto's", North Galaxy, Koning Albert II- laan 33 - Bus 41, 1030 Brussel, zal u tegen de 15de van de maand volgend op de maand van inschrijving een speciaal stortings- of overschrijvingsformulier overmaken dat het bedrag vermeldt van:
de verkeersbelasting (deze moet jaarlijks betaald worden en wordt ieder jaar op 1 juli ge´ndexeerd);
de belasting op de inverkeerstelling (deze moet slechts ÚÚn keer betaald worden wanneer het voertuig op uw naam wordt ingeschreven);
de aanvullende verkeersbelasting (deze wordt niet ge´ndexeerd en moet jaarlijks betaald worden indien uw auto op LPG rijdt);
  

Hoe en wanneer de verkeersbelasting betalen?


Opgelet !
De inning van de verkeersbelastingen (belasting op de inverkeerstelling, verkeersbelasting, aanvullende verkeersbelasting LPG) zal vanaf 2011 een Vlaamse bevoegheid zijn, momenteel is de inning de bevoegheid van de federale overheid.


Principe:
u moet de belasting altijd uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de maand van de inschrijving of de verjaarmaand ervan betalen.

Bij een nieuwe inschrijving, een vervanging van het voertuig of de schrapping van een inschrijving wordt iedere begonnen maand voor een volledige maand gerekend.
 
Als u ... dan ...
een uitnodiging tot betaling hebt ontvangen van de dienst "Belastingen Auto's" zal u de verschuldigde belastingen moeten betalen op de wijze en binnen de termijn aangegeven op de uitnodiging tot betaling;
geen uitnodiging tot betaling heeft ontvangen voor de 25ste van de maand volgend op de maand van inschrijving of de verjaarmaand ervan moet u naar het juiste bedrag vragen aan om het even welke ontvanger van de belastingen;
betaalt u onmiddellijk de verschuldigde belasting op PRK 679-2002310-36;
vermeldt u op het betalingsformulier:
  - het nummer van de inschrijvingsplaat van het voertuig;
- uw volledige identiteit zoals zij op het inschrijvingscertificaat voorkomt.
  

In geval van diefstal of volledige vernieling van uw wagen ...

U vraagt een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling aan de dichtst bijzijnde politie-instantie of aan de politie-instantie die deze onvrijwillige buitenbezitstelling heeft vastgesteld.

U moet vervolgens dit attest verzenden naar de DIV, City Atrium, Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel.

Deze dienst voert de schrapping van de nummerplaat uit (de schrapping is aan te raden in geval van diefstal van uw wagen).

Indien u onmiddellijk overgaat tot de vervanging van uw voertuig dient u enkel deze vervanging door te geven aan de DIV.

  

Welke vrijstellingen kan men bekomen?

De vrijstelling van:
de verkeersbelasting,
en de belasting op de inverkeerstelling,
wordt toegekend voor de voertuigen die als persoonlijk vervoermiddel worden gebruikt door:
groot-oorlogsverminkten (u kunt deze invaliditeit bewijzen door het getuigschrift dat door de Administratie der pensioenen wordt uitgereikt);
gebrekkigen, dit wil zeggen volgende personen:
- blinden;
- zij wier armen volledig verlamd of geamputeerd zijn;
- zij die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit van de benen van minstens
50 %.
  
(artikelen 5, 96 en 110 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen)
  

Hoe de vrijstelling van belasting bekomen?

Een verzoek tot vrijstelling richten aan de bevoegde Gewestelijke directeur taxatie van de belastingen (het adres van deze ambtenaar bevindt zich op uw laatste aanslagbiljet).
Een officieel certificaat bijvoegen die de invaliditeit of de gebrekkigheid vaststelt.
  

Zie ook ...

Taken van de Algemene Administratie van de inning en de invordering
De voornaamste opdrachten van de invorderingsdiensten
Brochure "Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto" (2010)