Algemene Administratie van de
fiscaliteit
  
     
Zoeken op de site   
  Internet FR   
  Home NL   
  Adressen van de federale
  belastingadministraties
  
  FINPROF   
  Fisconetplus   
  Adobe acrobat reader   
Gemeenschappelijke informatie   
  Belangrijke data   
  Nieuwigheden   
  Formulieren   
  Lijst publicaties   
   algemeen   
   fiscaliteit   
Sector BTW   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  BTW-identificatie   
  Intracommunautaire
  BTW-nummers
  
Sector directe belastingen   
  Meest gestelde vragen (FAQ)   
  Auteursrechten en naburige rechten   
  Spaarrichtlijn 2003/48/EG   
  Exit Tax   
  Personen belastingen-aangifte   
   Hulp bij het invullen Aj.2013   
   aangifte aanslagjaar 2013   
   berekeningsmodule Aj.2012   
   Tax-on-web   
   Zoomit   
   dividenden van buitenlandse
oorsprong geÔnd in het buitenland
(aanslagvoet van 15%)
  
  Vermindering PWA-cheques   
  Vermindering dienstencheques   
  Roerende voorheffing   
   Aandelen uitgegeven met
STRIP-VVPR
  
  Berekening bedrijfsvoorheffing   
  Tarieven van de gemeente-
  en agglomeratiebelasting
  
  Giften   
   Instellingen   
   Rapport Contactgroep - Giften   
  Bezoldiging voor een dienstbetrekking   
  Bericht aan ...   
   inwoners van Duitsland werkzaam
in BelgiŽ
(Nl, Fr, De)
  
   inwoners van Nederland werkzaam
in BelgiŽ
  
  Voordelen van alle aard   
  Berichten aan de werkgevers
  en schuldenaars van inkomsten
  
   fiches en opgaven (Nl, Fr, De)   
   bedrijfsvoorheffing op
bezoldigingen studenten
  
   geschenken van geringe
waarde en sociale voordelen
  
   eigen kosten van de werkgever   
  Investeringsaftrek   
  Tax shelter   
  Vrijstelling bijkomend
  personeel wetenschappelijk
  onderzoek en uitvoer
  
  Indexering   
  Berekening van de
  investeringsreserve
  
  Automatische ontspannings-
  toestellen
  
  Vennootschapsbijdrage
  (sociaal statuut der zelfstandigen)
  Attest van non-activiteit
  

Ontvangst en indiening van mijn aangifte inzake de personenbelasting

Wanneer zal ik mijn aangifte ontvangen ?

Indien hij niet vrijgesteld is van de aangifteplicht, ontvangt iedere belastingplichtige elk jaar een aangifteformulier van de administratie.
Voor de personenbelasting gebeurt de jaarlijkse verzending in principe in het eerste semester van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd.

Voorbeeld :

Het aangifteformulier voor de inkomsten 2011 wordt in de loop van het eerste semester van het aanslagjaar 2012 verzonden.

Wat moet ik doen als ik geen aangifte heb ontvangen ?

Indien de administratie u geen aangifteformulier heeft opgestuurd, betekent dat nog niet dat u geen aangifte moet indienen.

Belastingplichtigen die niet zijn vrijgesteld van de aangifteplicht en die geen aangifteformulier hebben ontvangen, moeten een aangifteformulier aanvragen

  • bij de taxatiedienst waaronder zij ressorteren en
  • uiterlijk op 1 juni van het kalenderjaar waarnaar het aanslagjaar is genoemd.

Voorbeeld:

Voor het aanslagjaar 2012, (inkomsten van het jaar 2011), moet de aangifte aangevraagd worden vóór 1 juni 2012.

Dat geldt ook voor belastingplichtigen die enkel deel 1 van het aangifteformulier zouden hebben ontvangen wanneer zij verplicht zijn om ook een deel 2 in te vullen.

Belastingplichtigen die van de aangifteplicht zijn vrijgesteld zijn in artikel 178 van Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 opgenomen.

Tegen wanneer moet ik mijn aangifte indienen ?

De uiterste indieningsdatum voor uw papierenaangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2012 (inkomstenjaar 2011) is 28 juni 2012.

Indien u uw aangifte elektronisch (d.w.z. met Tax-on-web) indient via een mandataris is de uiterste indieningsdatum eind oktober 2012.

Kan ik mijn aangifte via internet indienen?

Indien u uw aangifte in de personenbelasting (deel 1 en deel 2) van het aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011), kan dankzij de toepassing Tax-on-web via internet worden ingediend (uiterste indieningsdatum via Tax-on-web: 17/07/2012).

Om gebruik te kunnen maken van Tax-on-web heeft u een elektronische identiteitskaart of een token nodig. Om een token te krijgen moet u zich op voorhand registreren op de portaalsite van de federale overheid. Die registratie is steeds mogelijk.

De toepassing Tax-on-web is voor het aanslagjaar 2012 (inkomsten van 2011) operationeel vanaf april 2012.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht op de websites www.myminfin.be of www.taxonweb.be.

Wat gebeurt er indien ik mijn aangifte te laat indien ?

Indien u uw aangifte niet hebt teruggezonden binnen de erop vermelde termijn

  • kan de administratie overgaan tot de procedure van aanslag van ambtswege
  • wat tot gevolg heeft dat de bewijslast voor de in uw naam in aanmerking te nemen elementen naar u wordt verlegd.

In verband hiermee wordt er aan herinnerd dat een regelmatige aangifte rechtsgeldig is tot het tegenbewijs.

Bovendien

  • beschikt de administratie over een langere termijn om uw fiscale toestand te regelen;
    in principe 3 jaar vanaf de eerste januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd,

en zijn administratieve sancties (belastingverhogingen, boeten) van toepassing.

In geval van vergissing in mijn aangifte

Als u vaststelt dat u in uw aangifte een vergissing heeft begaan, raden wij u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met uw taxatiedienst om uw vergissing recht te zetten.

Zie ook …